Nick Friar joins Yianni Kourakis on the Sports Wrap to talk Red Sox

Nick Friar Joins Yianni Kourakis on the Sports Wrap to talk Red Sox